Cezhraničný projekt Interreg

 

 

 

„PRI CESTE NA DEDINE“
– V RYTME PRÁCE DÁVNYCH PRIEMYSELNÝCH ZÁVODOV A REMESELNÝCH DIELNÍ

 

„PRZY WIEJSKIEJ DRODZE”
– W RYTMIE PRACY DAWNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH
I PRACOWNI RZEMIEŚLNICZYCH

 

Vedúci partner:
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

 

Hlavný cezhraničný partner:
Slovenské národné múzeum

 

 

Partneri projektu:
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Múzeum oravskej dediny
Muzeum Okręgowe w Nowym  Sączu

 

 

Celkové oprávnené výdavky na celý projekt:
1 757 751,21 €

Celkové oprávnené výdavky za Múzeum oravskej dediny:
100 871,49 €

Prioritná os:
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ:
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Obdobie realizácie:
2017 – 2018

Čiastkový projekt partnera Múzeum oravskej dediny
Charakteristika:
Predstavenie procesu výroby tkanín a príbuzných produktov formou programov, výstav, animačným predvedením. Za týmto účelom boli vytypované technické stavby a ďalšie vhodné objekty, v ktorých bude po  rekonštrukcii inštalovaná expozícia venovaná výrobným procesom a priestor pre animačné programy – demonštráciu týchto procesov návštevníkom.

Ciele:
I. rekonštrukcia vybraných objektov v Múzeu oravskej dediny:  mlyn z Novoti, valcha z Lomnej, lisovňa oleja z Novoti, šoltýsky dom z Novoti, mangeľ z Veličnej
II.  prezentácia domácej a remeselnej výroby tkanín a príbuzných produktov
      a) Zariadenie expozícií – sprostredkovanie  informácie o tradičných pracovných a výrobných postupoch v rámci domácej a remeselnej výroby tkanín a príbuzných produktov, ktoré boli v minulosti neodmysliteľnou súčasťou života na dedine
      b) Prezentačné programy – Súkenná nedeľa, Plátenná nedeľa – demonštrácia domácich a remeselných výrobných procesov remeselníkmi a folklórnymi kolektívmi. Organizácia prezentačných programov predpokladá využitie vytvorených expozícií, v ktorých sa budú konať ukážky a predstavenie procesu remeselnej výroby jednotlivých produktov.