Verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

Múzeum oravskej dediny (ďalej len „múzeum“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje múzeum v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Profile verejného obstarávateľa.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Múzeum oravskej dediny
Sídlo: Zuberec 850, 027 32 Zuberec
IČO: 42385831
DIČ: 2024076813
Štatutárny zástupca: Mgr. Richard Janoštín, riaditeľ
E-mail: muzeum@zuberec.sk
Telefón: +421 43 5395149
Webové sídlo: http://muzeum.zuberec.sk/