Výzva na predložnie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z., pre zákazku s názvom: „ Rekonštrukcia objektov a zariadení Múzea oravskej dediny Zuberec – Brestová“.

Bližšie informácie uchádzači nájdu v priložených súťažných podkladoch: